อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

สำนักปลัด

นายเดชศิลป์ ปุ่นประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด
0637569797

นางสาวรัตนา พรหมชาติ
นักวิชาการสาธารณสุข
0839419063

นางสุปราณี ทัณฑะรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0858643385

นางนิ่มนวล จันทร์สว่าง
นักวิชาการศึกษา
0953188763

นายชัยยนต์ สุจจชารี
นักวิชาการเกษตร
0918273887

นางสาวมุธิตา อวยชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
0842430971