อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

สำนักปลัด

นายเดชศิลป์ ปุ่นประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุปราณี ทัณฑะรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางนิ่มนวล จันทร์สว่าง
นักวิชาการศึกษา

นายชัยยนต์ สุจจชารี
นักวิชาการเกษตร