อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

กองคลัง

นางสาวณิชกมล ทิพสอน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวสุดาวรรณ์ ประทุมสินธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายสมหมาย เพ็งวิภาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายสนั่น แสงใสรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสวิชญา ศรีวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายวิษณุ ทัดสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

นายสุวรรณ ฤทธิกา
จ้างเหมาทั่วไป

นางสาวชนิสรา มีหนองใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายรังษี คะสีโพธิ์
จ้างเหมาทั่วไป

นางสาวธนิษฐา วิสุทธะยา
จ้างเหมาทั่วไป