อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อ:: พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕


พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 27 เมษายน 66 View : 323
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม  (ดู 751)
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  (ดู 617)
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  (ดู 703)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  (ดู 652)
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐  (ดู 861)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  (ดู 677)
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐  (ดู 399)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :