อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อ:: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 28 เมษายน 66 View : 36
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม  (ดู 317)
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  (ดู 376)
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  (ดู 428)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  (ดู 413)
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐  (ดู 521)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  (ดู 359)
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐  (ดู 45)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :