อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อ:: หน้าที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


          กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา   จัดสถานที่เพื่อการศึกษา  ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี   ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายใน   ออกเป็น  3  งาน   คือ


งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ  
      - งานบริหารงานบุคคล 
      - งานบริหารทั่วไป 
      - งานบริหารการศึกษา 
      - งานวางแผนและสถิติ 
      - งานการเงินและบัญชี

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ  
      -  งานกิจการศาสนา
      -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม
      -  งานกิจการเด็กและเยาวชน
      -  งานกีฬาและนันทนาการ

งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
      - งานจัดการศึกษา
      - งานพลศึกษา
      - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
      - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
      - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันที่ : 6 พฤษภาคม 63 View : 1182
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :