อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อ:: หน้าที่สำนักงานปลัด


​     สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาอบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของอบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์  การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายใน   ออกเป็น  5  งาน   คือ


งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานสารบรรณ 
    - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
    - งานบริหารงานบุคคล 
    - งานเลือกตั้ง 
    - งานตรวจสอบภายใน 
    - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
    - งานการประชุม 
    - งานอำนวยการและประสานราชการ 
    - งานติดตามผลการปฏิบัติ
    - งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
    - งานเลือกตั้ง 
    - งานข้อมูลการเลือกตั้ง 
    - งานชุมชนสัมพันธ์ 
    - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
    - งานสนับสนุนและบริการ 
    - งานอำนวยการ 
    - งานป้องกัน 
    - งานช่วยเหลือฟื้นฟู 
    - งานกู้ภัย 


งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
    - งานวิชาการ 
    - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
    - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
    - งานงบประมาณ

งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานกฎหมายและนิติกรรม 
    - งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง 
    - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
    - งานระเบียบการคลัง 
    - งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานสวัสดิการสังคม 
    - งานพัฒนาชุมชน 
    - งานจัดระเบียบชุมชน 
    - งานสังคมสงเคราะห์ 
    - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 

งานการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบ  
    - งานส่งเสริมการเกษตร 
    - งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
วันที่ : 6 พฤษภาคม 63 View : 1227
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :