อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 9 มิ.ย. 65 161
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 27 ม.ย. 65 234
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 ม.ย. 65 210
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20 ม.ย. 65 231
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 20 ม.ย. 65 212
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) 11 ม.ย. 65 275
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 8 ม.ย. 65 176
แผนดำเนินงานประจำปี 17 ก.พ. 65 252
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 พ.ค. 63 685
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 6 พ.ค. 63 791
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 6 พ.ค. 63 774
แผนอัตรากำลังสามปี 6 พ.ค. 63 832
แผนดำเนินงาน 6 พ.ค. 63 743