อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร 7 มิ.ย. 65 425
ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ 7 มิ.ย. 65 422
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 7 มิ.ย. 65 442
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 7 มิ.ย. 65 408
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 7 มิ.ย. 65 425
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มิ.ย. 65 369
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 มิ.ย. 65 353
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 7 มิ.ย. 65 380
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มิ.ย. 65 347