อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร 7 มิ.ย. 65 172
ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ 7 มิ.ย. 65 169
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 7 มิ.ย. 65 166
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 7 มิ.ย. 65 160
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 7 มิ.ย. 65 176
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มิ.ย. 65 150
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 มิ.ย. 65 143
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 7 มิ.ย. 65 149
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มิ.ย. 65 138