อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

คณะผู้บริหาร

นายสมชัย หกพันนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
โทร.08-2317-7425

นายหนูกัน กาทาสี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
โทร.09-0924-7567

นายสุวรรณ สามาอาพัฒน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
โทร.08-6864-8395

นางสาวปรัศนีย์ โพธิ์สุข
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
โทร.08-0757-8634

นายจิรภัทร พิริยธาดา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
โทร.09-0980-8289

นางสาวสุพัฒนา เลิศลำหวาน
่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
โทร.08-1964-6527 (supattana527@gmail.com)