อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 9 มิ.ย. 65 91
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 27 ม.ย. 65 166
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 ม.ย. 65 141
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20 ม.ย. 65 163
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 20 ม.ย. 65 138
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) 11 ม.ย. 65 214
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 8 ม.ย. 65 119
แผนดำเนินงานประจำปี 17 ก.พ. 65 190
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 พ.ค. 63 629
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 6 พ.ค. 63 675
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 6 พ.ค. 63 712
แผนอัตรากำลังสามปี 6 พ.ค. 63 720
แผนดำเนินงาน 6 พ.ค. 63 675