อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434
- พนักงาน -

นางสาวลิขิตร์ พรมโสภา
ผช.จนท.ธุรการ(งานการศึกษา)

นางสาวศิริภัทร อินธิสาร
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล

นายเอกบุรุษ ทิพยมาศ
ผช.จนท.ธุรการ(งานเกษตร)

นางสาวธัญญารัตน์ บุตรวัน
ผช.จนท.ธุรการ

นายชวนคิด ไชยแสง
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธีรวัฒน์ ศรีมุงคุณ
คนงานทั่วไป(ธุรการงานแผน)

นายบัณฑิต จันทร์สว่าง
คนสวน

นายไกรทอง พันป้อง
พนักงานดับเพลิง

นายพิชิต ประทุมสินธ์
พนักงานดับเพลิง

นายเกียรติพงษ์ พันธ์เพ็ชร
พนักงานขับรถดับเพลิง

นายมานิต ทิพย์อรัญ
พนักงานขับรถกู้ชีพ

นายวินัย พงษ์วิลัย
พนักงานขับรถยนต์

นายจำนงค์ คะสีโพธิ์
งานกู้ชีพฯ (จ้างเหมาบริการ)

นายประหยัด โมคาพันธ์
งานกู้ชีพฯ (จ้างเหมาบริการ)

นายแสวง วงค์เสนา
ยาม

นางบัวไข วงค์เสนา
แม่บ้าน

นายปัญญา อาจวิชัย
คนงานดูแลศูนย์เพาะพันธุ์ปลา

นายวิรัตน์ จันแก่น
คนงานดูแลศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้

นายสุทัศน์ หกพันนา
งานกูชีพฯ (จ้างเหมาบริการ

นายประหยัด โมคาพันธ์
งานกู้ชีพฯ (จ้างเหมาบริการ)

นายอนุวัฒน์ ศรีกกโพธิ์
งานกู้ชีพฯ (จ้างเหมาบริการ)