อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

 

แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (รออนุมัติขั้นที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร.) ขนาดไฟล์ doc 38.1 MB คลิกดาวน์โหลด

home_logohome_title

 

 

วีดิทัศน์สาธิตการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีการจัดทำคู่มือประชาชน1 วิธีการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ คลิกดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับประชาชน อบต.โนนธาตุ

การ จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/1687 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
หน่วยดำเนินการ
-จังหวัด                                      จำนวน        73   กระบวนงาน
-อำเภอ                                       จำนวน      263   กระบวนงาน
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จำนวน       120   กระบวนงาน
อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 

โดยสรุป คือ การกำหนดส่วนราชการที่รับคำขอ จะต้องพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จะอ้างว่า หลักฐานไม่ครบถ้วนแล้วปฏิเสธ หรือคืนคำขอไม่ได้
ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องจัดทำคู่มือให้ชัดเจนว่าประชาชนจะต้องดำเนินการอย่างไร และให้สำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณาจัดตั้งศูนย์รับคำขอไว้ และให้ จนท.ดำเนินการเช่นเดียวกับ จนท. ที่มีอำนาจหน้าที่ หากมีการดำเนินการล่าช้า กว่าที่กฎหมายกำหนด ให้ดำเนินการทางวินัยอย่างจริงจัง
ประโยชน์ของ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
1. ช่วยอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
2. ลดความยุ่งยากซับซ้อนและลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ ซึ่งเป็นการลดเงื่อนไขที่นำไปสู่การเรียกรับสินบน ของข้าราชการ จาก ประชาชน พ่อค้า นักธุรกิจ
3. ลดเงื่อนไขที่สร้างความไม่เท่าเทียมในการแข่งขันทางการค้า
4. ช่วยให้สามารถใช้ศักยภาพของระบบสารสนเทศ (IT.) ที่รัฐได้ลงทุนไปแล้วในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมา ประมาณ 4 พันล้านบาท อย่างคุ้มค่า
5. สร้างความน่าเชื่อถือในการติดต่อลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
โดย ที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้ทําให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นคําขอ อนุญาตดําเนินการต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคําร้องและศูนย์รับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็นการอํานวยความสะดวก แก่ประชาชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้แนวทางการจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลดpower point พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลดพระราชบัญญัติการอำนวยควาtมสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

พระ ราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน…”  โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปิดเผยขั้นตอน  ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ

แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

View : 4054