อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

กองช่าง

นายสุรัตน์ พลโรม
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุนันท์ อาจญาทา
นายช่างไฟฟ้า

นายวรวิทย์ ทิพย์อรัญ
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายสนอง สุ่มมาตย์
เจ้าหน้าที่ผลิตน้ำประปา

นายสุรศักดิ์ อำนัคมาตย์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายปวีณ ชินคำ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ