อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434

นายประจักษ์ ศรีพยอม
ประธานสภา

นายอุดร หกพันนา
รองประธานสภา

นางสาวทิวาพร ไชยทะ
เลขานุการสภา

นายบุญเพ็ง นนทฤทธิ์
ส.อบต.หมู่ที่3

นายอนุรักษ์ ชอบทำทาน
ส.อบต.หมู่ที่3

นายขันติพรหม กุลฉวะ
ส.อบต.หมู่ที่4

นายจรัญ อ่อนพุทธา
ส.อบต.หมู่ที่4

นายทวี โพธิ์ชัย
ส.อบต.หมู่ที่5

นายสมดี ศรีคำแซง
ส.อบต.หมู่ที่5

นางสาวคำแผง ไชยดำ
ส.อบต.หมู่ที่6

นายสถิต โคตรสิน
ส.อบต.หมู่ที่7

นายเสนอ คำแสน
ส.อบต.หมู่ที่7

นายมนตรี มูลสาร
ส.อบต.หมู่ที่8

นายปริญญา อวยชัย
ส.อบต.หมู่ที่8

นายบัณฑิต ศรีกกโพธิ์
ส.อบต.หมู่ที่9

นางวรรลา วงค์เสนา
ส.อบต.หมู่ที่9

นายเมธี ศรีกกโพธิ์
ส.อบต.หมู่ที่10

นายสำราญ ทองคำ
ส.อบต.หมู่ที่10

นายไสว อาสาคุณ
ส.อบต.หมู่ที่12

นางสาวรัชสมัย ทองใบ
ส.อบต.หมู่ที่12

นายวิชัย พันธ์ปลาโด
ส.อบต.หมู่ที่13

นายถาวร ทานะเวช
ส.อบต.หมู่ที่14

นายอาทิตย์ อรัญแล
ส.อบต.หมู่ที่14