อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434
สำนักปลัด

นางสาวทิวาพร ไชยทะ
ปลัด อบต.

นางชนิษฎานันท์ พลเยี่ยม
รองปลัด อบต.

นายเดชศิลป์ ปุ่นประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุปราณี ทัณฑะรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางนิ่มนวล จันทร์สว่าง
นักวิชาการศึกษา

นายชัยยนต์ สุจจชารี
นักวิชาการเกษตร