อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวพรทิพย์ ศิลปักษา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นายปุรินทร์ พรหมประเสริฐ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน