อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแสงจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3 ส.ค. 63 19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยทราย บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ 6 23 มิ.ย. 63 30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้คับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.63 - มี.ค 63 16 ม.ย. 63 65
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 2563 9 ม.ย. 63 49
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 2563 9 ม.ย. 63 44
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 2563 24 มี.ค. 63 53
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 2563 24 มี.ค. 63 43
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแสงจันทร์ บ้านฉวะ หมู่ 5 27 ก.พ. 63 42
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านปลาโด-บ้านหนองคำ บ้านปลาโด หมู่ 9 27 ก.พ. 63 44
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านศรีทุ่งเจริญ-บ้านฉวะ บ้านศรีทุ่งเจริญ หมู่ 14 27 ก.พ. 63 39
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.185-08 สายบ้านหนองพอก-บ้านโคกเลาะ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 61 404
รายงานผลพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9 ม.ค. 61 210
ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีทุ่งเจริญ-บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 14 9 ม.ค. 61 57
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.185-08 สายบ้านหนองพอก-บ้านโคกเลาะ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธ.ค. 60 399
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.185-07 สายบ้านศรีทุ่งเจริญ-บ้านหนองหว้า หมู่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธ.ค. 60 225
ประกาศเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแปลน เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ 8 เลขที่ 02/2561 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 60 85
ประกาศเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแปลน เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ 14 เลขที่ 01/2561 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 60 87
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.185-08 สายบ้านหนองพอก-บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ 8 14 ธ.ค. 60 58
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.185-07 สายบ้านศรีทุ่งเจริญ-บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 14 14 ธ.ค. 60 59
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองพอก-บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ 8 7 ธ.ค. 60 55
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีทุ่งเจริญ-บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 14 7 ธ.ค. 60 57
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังเมรุวัดปิยะวาสบำรุง ถึงบ้านนางสี พันธ์ปลาโด 19 ม.ย. 60 95
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายอรุณศิลป์ หลักคำ ถึง นายสอน จันทคาม 19 ม.ย. 60 75
โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.หนองพอก 23 ม.ค. 60 256
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนสายบ้านโคกเลาะ-บ้านฉวะ หมู่ที่ 6 13 มี.ค. 60 134
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 23 ม.ค. 60 61
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 23 ม.ค. 60 67
โครงการขุดลอกหนองแฝก 23 ม.ค. 60 120
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 ม.ค. 60 227
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมทำการปรับเกรดตกแต่งถนนสาย รอ.ถ.158-08 9 ม.ค. 60 721