อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

- พนักงานครู -

นางสาวแจ่มจันทร์ สมพวง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวบุญเยี่ยม ศิริ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกศิกานณ์ ศรีจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวธนีญา ศรีจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก

นางจิราภรณ์ ทวีเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสมหญิง โสภารี
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอนงค์ วิเศษสินธุ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเกศสุดา ชอบบุญ
ผู้ดูแลเด็ก

นางวรีพร ปิ่นประไม
ผู้ดูแลเด็ก