อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2566 30 ม.ย. 67 25
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 30 ม.ย. 67 22
ประกาศเจตนารมย์ นโยบาย NO Gift Policy พ.ศ.2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 25 ม.ย. 67 28
ประกาศเจตนารมย์ นโยบาย NO Gift Policy พ.ศ.2567 (ฉบับภาษาไทย) 25 ม.ย. 67 35
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy พ.ศ.2567 25 ม.ย. 67 29
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย NO Gift Policy 25 ม.ย. 67 33
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 12 ม.ย. 65 606
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 21 ก.ค. 63 1082
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี อบต.หนองพอก 16 ก.ค. 63 1041
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 6 พ.ค. 63 1099
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 6 พ.ค. 63 1110
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 6 พ.ค. 63 1001
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 6 พ.ค. 63 1190
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 6 พ.ค. 63 1076
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 6 พ.ค. 63 1023
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 6 พ.ค. 63 1061