อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 28 ม.ย. 66 212
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๔๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 27 ม.ย. 66 208
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 27 ม.ย. 66 208
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ 27 ม.ย. 66 219
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 20 ม.ย. 65 508
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐ 20 ม.ย. 65 702
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 20 ม.ย. 65 554
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 20 ม.ย. 65 596
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 20 ม.ย. 65 519
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 ม.ย. 65 540