อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434



ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อ:: มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 7 มิถุนายน 65 View : 438
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  (ดู 456)
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  (ดู 487)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  (ดู 438)
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  (ดู 474)
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  (ดู 543)
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน  (ดู 525)
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  (ดู 574)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :