อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อ:: ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม


ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 7 มิถุนายน 65 View : 252
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  (ดู 202)
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  (ดู 206)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  (ดู 197)
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  (ดู 215)
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  (ดู 253)
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน  (ดู 239)
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  (ดู 252)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :